Dennis van der Zwet

Hennepteelt is illegaal in Nederland, maar komt vanwege het gedoogbeleid redelijk veel voor. Iemand die een koopwoning betrekt en kleinschalig teelt zal van niemand last ondervinden, maar een huurder zal al snel door zijn verhuurder gevraagd worden te vertrekken.

Een huurder dient zich als een ‘goed huurder’ te gedragen; een verplichting die voortvloeit uit de wet (art. 7:213 BW). Kweekt de huurder wietplanten, dan voldoet hij niet aan deze plicht, zo blijkt uit vaste jurisprudentie (o.a. HR 11 april 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC5722, Hof Leeuwarden 7 mei 2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BD1808). Gewoonlijk kan de verhuurder op grond van artikel 6:265 BW vervolgens de huurovereenkomst ontbinden. Lid 1 van dit artikel bevat echter een uitzondering op de regel: de overeenkomst kan niet ontbonden worden wanneer de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6:265 lid 1 BW:

“Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.”

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs naar deze uitzondering in het voordeel van de huurder (ECLI:NL:RBMNE:2016:2858).

Deze uitspraak illustreert bruikbaar wat kan worden verstaan onder een tekortkoming van geringe betekenis en gevolgen die ontbinding in de weg staan.

In casu trof de woningcorporatie 11 hennepplanten aan in de tuin van een bejaard echtpaar. Zelf verbleven zij veelal op een camping en lieten het tuinieren aan hun oudste zoon over. Hoewel hij degene was die tot het telen van de hennep is overgegaan, zijn de huurders aansprakelijk en is het hun tekortkoming. Echter, gelet op de mate van wetenschap van de huurders, gezondheidsproblemen en de omstandigheid dat een klein aantal planten zonder hulpmiddelen werd geteeld en er geen sprake was van gevaar of overlast, is ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen volgens de rechtbank niet gerechtvaardigd.

Hoewel ontbinding van de huurovereenkomst bij hennepteelt desgevraagd vanzelfsprekend lijkt, blijken rechters meer dan eens terughoudend te zijn (zie bijvoorbeeld ook Hof ’s-Hertogenbosch 25 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3314).