Jorina Bregman

Het houden van een hennepkwekerij is in Nederland verboden op grond van de Opiumwet. Toch werden er in 2017 door de politie maar liefst 4670 hennepkwekerijen ontmanteld en vernietigd. Niet alleen in bedrijfspanden en loodsen worden hennepkwekerijen ontdekt, maar ook steeds vaker in huurwoningen. Wat zijn de gevolgen van het aantreffen van een hennepkwekerij in een huurwoning? Kan de huurder direct zijn huis uitgezet worden? Zou in uitzonderlijke gevallen zelfs de verhuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die is geleden? Hier wordt in dit artikel verder op ingegaan.

Gevolgen voor de huurder

Het algemene uitgangspunt is dat een hennepkwekerij in een woning voldoende reden is om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen. In de meeste huurcontracten of algemene voorwaarden van een woningbouwvereniging is expliciet opgenomen dat het kweken van hennep verboden is. De verhuurder of woningbouwvereniging kan daarom nadat de hennepkwekerij is ontdekt eerst proberen met wederzijds goedvinden de huurovereenkomst te ontbinden. Het kan verstandiger zijn als huurder om daar niet mee akkoord te gaan zodat de ontbinding wordt uitgesteld en er voor de rechter een verweer kan worden gevoerd. Indien de ontbinding niet met wederzijds goedvinden plaatsvindt, zal de verhuurder naar de kantonrechter stappen en vragen om ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder kan op verschillende gronden ontbinding vorderen:

1. Een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Het lijkt me vanzelfsprekend dat degene die hennep kweekt zich niet als een goed huurder gedraagt. Als je als huurder dus een hennepkwekerij houdt, dan handel je in strijd met goed huurderschap. (art. 7:213 BW)

2. Daarnaast kan de overeenkomst worden ontbonden op grond het in strijd handelen met het bestemmingsvereiste. (art. 7:214 BW)

3. Als derde kan ontbinding volgen van de huurovereenkomst op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. (art. 6:265 lid 1 BW)

De ontbinding van de huurovereenkomst is niet het enige gevolg wat de huurder zal ondervinden. De huurder zal namelijk in de meeste gevallen door de woningcorporatie op de zwarte lijst worden geplaatst. Dit kan betekenen dat het voor de huurders niet meer mogelijk is om voor de duur van twee jaar een nieuwe huurwoning te krijgen. Zoals eerder is benoemd, is het houden van een hennepkwekerij ook verboden op grond van de Opiumwet. De huurder zal daarom een strafblad en bijbehorende straf krijgen. Al met al niet verstandig dus om als huurder in een huurwoning een hennepkwekerij te houden.

Gevolgen voor de verhuurder

Als verhuurder loop je het risico dat het onroerend goed door een huurder wordt gebruikt om hennep te kweken. Kan een verhuurder dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt geleden ten gevolge van het ontdekken van een hennepkwekerij in een huurwoning? Het gaat dan vooral om de kosten van bestuursdwang. Dat zijn de kosten die worden gemaakt bij het opruimen van de hennepkwekerij.

In de rechtspraak wordt duidelijk hoe wij die aansprakelijkheid van de verhuurder moeten zien. De verhuurder heeft een zogeheten zorgplicht. De hoofdregel die volgt uit de jurisprudentie is dat van een eigenaar van een pand mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van de door hem verhuurde pand wordt gemaakt. In de rechtspraak wordt die zorgplicht verder ingevuld door de bewijslast om te draaien. Je bent als verhuurder namelijk aansprakelijk, tenzij je kunt aantonen dat je aan de zorgplicht hebt voldaan. In de jurisprudentie wordt een aantal voorbeelden gegeven hoe aan die zorgplicht kan worden voldaan. Hierbij kan worden gedacht aan: controleren van de legitimatiebewijs, loonstroken, werkgeversverklaring, het opgraven van een verklaring omtrent het gedrag- en periodieke inspectie van uw woning.

Geconcludeerd kan worden dat er van een verhuurder veel wordt verwacht, het is dus verstandig om aan de zorgplicht te voldoen om te voorkomen dat u wordt getroffen door grote financiële gevolgen als gevolg van het ontdekken van een hennepkwekerij in uw verhuurde woning.

Afspraak maken

Heeft u een vraag over een huurgeschil? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak!