Verbeterde bescherming erfgenamen

Elske Kloosterboer

Voorheen kon het gebeuren dat iemand per ongeluk een erfenis aanvaardde, zonder dit te hebben gewild. De nabestaanden waren dan druk bezig met het regelen van de begrafenis en alles wat eromheen komt kijken. Het kon dan al fout gaan met het ontruimen van het huurhuis van de overledene. Met het meenemen van het kleinste voorwerp zoals een boek uit het huis, was de erfenis al aanvaard. Deze manier van aanvaarden heet ook wel `stilzwijgende zuivere aanvaarding’.

Als een erfgenaam eenmaal een nalatenschap zuiver aanvaard had, was dit onherroepelijk. Bleek er dus sprake te zijn van een schuld die pas later boven water kwam, was dit voor risico van de erfgenaam. Zo kon het zo zijn dat een erfgenaam schadeplichtig was gesteld voor een onrechtmatige daad en dit pas na het aanvaarden bekend werd.

Hier is een einde aan gekomen. Afgelopen maand is er een nieuwe wet in werking getreden over de aanvaarding van erfenissen; de Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden. Met deze wet zijn een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek Boek 4 gewijzigd ten gunste van erfgenamen.

Wat er is veranderd

Voortaan is er pas sprake van zuivere aanvaarding als de erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers (art. 4:192 lid 1 BW). Pas op het moment dat er dus daadwerkelijk vervreemd wordt met de bedoeling om te verkopen, bezwaren of te onttrekken aan schuldeisers, is er sprake van een zuivere aanvaarding.

Met de nieuwe wet is ook artikel 1:194A BW toegevoegd. Dit artikel bepaalt dat als er binnen 3 maanden een schuld boven water komt die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen, hij zich tot de kantonrechter kan richten. Het vermogen van de erfgenaam kan dan enkel worden uitgewonnen tot het bedrag dat hij uit de nalatenschap heeft verkregen. Schulden die buiten dit verkregen bedrag vallen, hoeven dan niet door het privévermogen van de erfgenaam te worden voldaan. De schuld wordt dus beneficiair aanvaard, niet de gehele erfenis.

Het is belangrijk om op te letten met deze wetswijzigingen. Ze zijn pas in september ingevoerd en staan dus nog niet in de nieuwste wettenbundels. Het beste is om de site van de overheid te raadplegen. Er komt ook nog een reparatiewet aan om de terminologie in artikel 4:192 BW te verbeteren.

Verschillende wijzen van aanvaarden

Erfenissen kunnen op meerdere manieren aanvaard worden. Naast het eerder besproken stilzwijgend aanvaarden, kan men ook beneficiair aanvaarden (art. 4:195 BW). Bij beneficiaire aanvaarding wordt er aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit houdt in dat de erfgenaam slechts aan schulden hoeft te voldoen voor zover de nalatenschap baten bevat. Als er beneficiair aanvaard wordt, kan een erfgenaam dus niet met de schulden van de nalatenschap blijven zitten. Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen kunnen nooit zuiver aanvaarden, enkel beneficiair.

Heeft u vragen over het aanvaarden van een erfenis? Neem dan contact met ons op voor een gratis juridisch advies!