Lisanne

U heeft zojuist te horen gekregen dat uw werkgever uw loon of een andere arbeidsvoorwaarde in uw arbeidscontract wil wijzigen. Uw werkgever mag dit in bepaalde gevallen doen. Hieronder zal in stappen worden uitgelegd wanneer het uw werkgever is toegestaan uw arbeidsvoorwaarden te veranderen.

Stap 1: is er een eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidscontract opgenomen?
Ten eerste kunt u in het arbeidscontract (ook wel arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief genoemd) dat u met uw werkgever heeft gesloten nakijken of er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Een eenzijdig wijzigingsbeding is een alinea in uw arbeidscontract waarin vaak het volgende staat: “De werkgever behoudt zich het recht om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien …”. Dit kan ook zijn opgenomen in een collectieve regeling , personeelshandboek, intranet of een ander reglement dat op u van toepassing is. In dat geval geldt het beding ook voor u.

Wanneer er een eenzijdig wijzigingsbeding aanwezig is, moet uw werkgever aantonen dat hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft. Dit vereist een afweging van uw belang als werknemer en het belang van uw werkgever bij de verandering. Als de ondernemingsraad met de de wijziging van de arbeidsvoorwaarde heeft ingestemd, wordt een zwaarwichtig belang sneller aangenomen.

Kortom, als er een eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen, kan uw werkgever een arbeidsvoorwaarde wijzigen. Het beding moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd, de wijziging moet betrekking hebben op een arbeidsvoorwaarde in uw arbeidscontract en uw werkgever moet bovendien een zwaarwichtig belang hebben.

Stap 2: er is geen eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst opgenomen of het beding biedt niet genoeg ruimte tot wijziging. Mag mijn werkgever mijn arbeidsvoorwaarden alsnog wijzigen?
Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen of dit beding niet genoeg ruimte biedt tot wijziging, mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden een arbeidsvoorwaarde alsnog veranderen. Het uitgangspunt is dat u op een redelijk voorstel van uw werkgever, dat verband houdt met gewijzigde omstandigheden op uw werk, positief behoort in te gaan.

Stap 3: zijn er gewijzigde omstandigheden?
De eerste voorwaarde voor het wijzigen van uw arbeidsvoorwaarden is dat er sprake moet zijn van gewijzigde omstandigheden op uw werk. Daarin moet een aanleiding te vinden zijn, waardoor het voorstel door uw werkgever kan worden gedaan. Deze omstandigheden moeten voldoende concreet zijn en moeten zijn onderbouwd. Een gewijzigde omstandigheid zou bijvoorbeeld een verslechterde financiële situatie, economische crisis, disfunctioneren, veelvuldig ziekteverzuim, overname of reorganisatie kunnen zijn.

Stap 4: is er sprake van een redelijk voorstel?
Naast gewijzigde omstandigheden, moet er ook sprake zijn van een redelijk voorstel. Uw werkgever dient u een voorstel te doen dat redelijk is. Bij de beoordeling van dat voorstel moeten alle omstandigheden worden meegenomen. Hierbij zullen uw belangen als werknemer tegen de belangen van uw werkgever worden afgewogen. Bij u zal onder andere worden gekeken naar uw positie, waaronder de impact op uw imago binnen het bedrijf, en uw belang bij het ongewijzigd blijven van uw arbeidscontract. Daarbij is ook van belang of uw werkgever aan u tegemoet is gekomen door uw nadeel te verzachten. Daartegenover zullen de belangen van uw werkgever worden afgewogen. In het algemeen geldt: hoe ingrijpender de wijziging, hoe zwaarder de belangen van uw werkgever moeten zijn.

Ook zal worden gekeken naar de aard van de gewijzigde omstandigheden. De wijziging moet in bepaalde mate proportioneel zijn aan de gewijzigde omstandigheden.

Bovendien zijn er nog een aantal formele aspecten die bij deze stap komen kijken, zoals de wijze waarop overleg tussen u en uw werkgever heeft plaatsgevonden en de manier waarop dat is gebeurd. Daarbij kunnen het vertrouwensbeginsel en subsidiariteitsbeginsel bijvoorbeeld een rol spelen. Daarnaast dient u als werknemer een redelijke houding aan te nemen.

Stap 5: kan aanvaarding worden gevergd?
Ten slotte zal moeten worden bekeken of aanvaarding van het voorstel van uw werkgever door u kan worden gevergd. Deze stap maakt doorgaans in lagere rechtspraak onderdeel uit van de vorige stap.

Kortom, als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen of dat beding niet genoeg ruimte biedt, kan uw werkgever een arbeidsvoorwaarde alsnog wijzigen. Er dient dan wel sprake te zijn van gewijzigde omstandigheden op uw werk en uw werkgever moet u een redelijk voorstel doen, waarbij alle omstandigheden in de afweging dienen te worden meegewogen.

Overigens kan een arbeidsvoorwaarde in principe gewoon worden gewijzigd, wanneer u daarmee uit uzelf instemt. U zal een loonsverhoging immers niet snel afslaan.

Heeft u vragen over een voorgestelde wijziging van uw arbeidsvoorwaarden? Neem dat contact met ons op voor een geheel kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek.