Lisa van Gulik

We worden er van alle kanten mee geconfronteerd, de AOW gaat weer omhoog. Ook voor 2017 heeft de overheid besloten dat de leeftijd per 1 januari 2017 weer verhoogd word. Om specifiek te zijn: met drie maanden. Wat betekent dit voor u? Hoe werkt het precies? Hieronder leest u meer over de algemene ouderdomswet.

Waarom omhoog?
Waarom gaat de AOW steeds omhoog? Heel lang kregen mensen in Nederland standaard vanaf de 65e leeftijd een AOW-uitkering. Dat is veranderd. Dit heeft alles te maken met de leeftijdsverwachting. Omdat onze levensomstandigheden relatief steeds beter worden, wordt hier ook rekening mee gehouden met de wet, zoals ook onze algemene ouderdomswet, afgekort AOW. Zo lag de gemiddelde levensverwachting in de 19e eeuw slechts op 37 jaar. Tegenwoordig is de gemiddelde levensverwachting rond de 85 jaar. Dit heeft alles te maken met de eerder genoemde betere leefomstandigheden, denkende aan gevarieerdere voeding, al maar ontwikkelde geneeskunde en volksgezondheid. Nederland als overheid staat bekend om zijn actieve houding, ook met betrekking tot het sociale stelsel. Wij kennen tal van volksverzekeringen, waaronder de AOW. Deze regelt het zogenaamde collectieve ouderdomspensioen, het is de algemene basis.

Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd op gezette tijden automatisch worden aangepast. Dit wordt nu al gepubliceerd, omdat het wettelijk verplicht is dit vijf jaar voor inwerkingtreding algemeen bekend te maken. Volgens een vaste formule wordt de AOW-leeftijd berekend.

Hoe wordt de AOW in Nederland financieel gezien geregeld?
Ieder persoon bouwt gedurende vijftig jaar voorafgaande aan zijn AOW-leeftijd, AOW op. Dit betekent dat iedere maand een bepaald percentage van zijn inkomen wordt betaald aan AOW-premie. Als een persoon vervolgens daadwerkelijk een periode van vijftig jaar heeft opgebouwd, dan heeft hij in principe recht op een volledige uitkering.

Hoeveel u precies krijgt is afhankelijk van uw woonsituatie. De bedragen voor gehuwde partners zijn hetzelfde als partners die samenwonen maar niet zijn getrouwd. Voor ieder jaar dat niet aan AOW-premies is betaald, wordt er 2% minder AOW uitgekeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand tijdelijk in het buitenland heeft gewoond of gewerkt of pas op latere leeftijd in Nederland is komen wonen.

Met alle AOW-premies tezamen worden de mensen, die vandaag de dag AOW krijgen, betaald. Echter is dit bedrag aan premies niet toereikend, daarom wordt een deel ook gefinancierd met belastingopbrengsten.

Wanneer heb ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?
In nieuwsberichten wordt vaak gemeld dat de huidige AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden is. Dit is echter maar tot op zekere hoogte juiste informatie. Dit getal is de leeftijd die geldt voor mensen die in 2022 AOW zullen gaan ontvangen. De leeftijd is, zoals bekend na het lezen van bovenstaande, afhankelijk van het geboortejaar. Deze wordt stapsgewijs verhoogd1. Momenteel, anno 2017 ziet het schema er als volgt uit:

Er moet dus rekening gehouden worden dat dit geldt als de huidige AOW-leeftijd. Hou er ten allen tijden rekening mee dat uw persoonlijke leeftijd hier nog wat mee kan verschillen. Dit heeft te maken dat door de verhoging van de AOW (zoals hierboven in het schema staat beschreven) vaak ook nog de AOW-leeftijd van het volgende of daarop volgende kalenderjaar van toepassing wordt. Uw leeftijd, welke simpelweg ieder jaar stijgt met één jaar) moet als het ware de AOW-leeftijd inhalen.

Verschil met pensioen?
De begrippen AOW en pensioen worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn twee verschillende dingen. Iedere persoon in Nederland bouwt AOW op. Dit is als het ware het basisbedrag, een minimumuitkering. Men kan het ook afleiden uit de term zelf; Algemene ouderdomswet. Bovenop dit bedrag bouwen de meeste werknemers in Nederland (lees: mensen in dienst bij een werkgever) ook pensioen op. Voor bijna alle werknemers in Nederland wordt dit automatisch geregeld via de werkgever. Daarnaast kunnen mensen ook nog bijvoorbeeld vrijwillig kiezen voor lijfrente of een spaarpotje op eigen initiatief. Het verschil met AOW is dat pensioen inkomensafhankelijk is en het geen garantie is zoals de vaste AOW-uitkering dat wel is. Het wordt ook wel een aanvullend pensioen genoemd. Afhankelijk van het brutosalaris wordt er een deel ingehouden dat bestemd is voor het op te bouwen pensioenspotje.

Het verschil in bedragen dat mensen ontvangen op de oude dag, heeft hier dan ook mee te maken. Door het verschil in inkomen wat men ontvangt tijdens de arbeidsjaren, bouwt de een meer op dan de ander. Zoals hierboven is uitgelegd is de AOW-leeftijd dus afhankelijk van het geboortejaar. Vaak wordt de fiscale pensioenleeftijd vastgesteld op diezelfde datum. De mogelijkheid voor vervroegd pensioen bestaat, echter moet hierbij dan wel rekening mee gehouden worden dat het maandelijkse bedrag aan pensioen dat wordt uitgekeerd een stukje lager zal zijn.

Overbruggingsregeling
Vroeger was het ‘met de vut gaan’ een bekend begrip, oftewel de vervroegde uittredingsregeling. Deze was ooit ingesteld om meer werkgelegenheid te creëren. Voor de mensen die nog in aanmerking komen voor een dergelijke regeling als de VUT, kan het zijn dat zij in de problemen komen door de verhoging van de AOW-leeftijd omdat zij zich hier niet op hebben kunnen voorbereiden. Er kan een gat ontstaan tussen het aflopen van de regeling en het ingaan van de AOW-uitkering. Voor die groep mensen bestaat er nog een overbruggingsuitkering. Het doel hiervan is om een terugval in inkomen op te vangen. Wanneer een VUT of vergelijkbare uitkering is ingegaan na 30 juni 2015 bestaat er echter geen recht op een overbruggingsuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kan meer informatie gelezen worden hierover. Tevens kan daar een berekening gemaakt worden van de verwachte AOW-leeftijd.

Heeft u ook vragen over de AOW-leeftijd? Neem dan contact op met Rechtswinkel Westland voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak!