Jeffrey Brinkman

Inleiding
Het kan u zomaar overkomen. Uw buurman heeft al een aantal jaar grond van u in gebruik en ineens zegt hij eigenaar te zijn geworden van de grond. In dit artikel wordt aangegeven of uw buurman gelijk heeft en wanneer hier sprake van is.

Kadaster
In de eerste plaats is het van belang om te constateren of het standpunt van uw buurman klopt. Behoort de grond die door hem in gebruik is wel tot uw eigendom? Om dit zeker te weten heeft u gegevens uit het kadaster nodig. Wanneer u niet over deze gegevens beschikt dan heeft u de mogelijkheid om deze gegevens bij het kadaster op te vragen. Als vervolgens op basis van de tekening van het kadaster niet duidelijk is of u eigenaar bent, dan kunt het stuk grond waar het over gaat laten inmeten.

Wanneer hieruit blijkt dat u eigenaar bent van de grond dan is het van belang om te weten hoe lang uw buurman uw grond al in gebruik heeft. Daarnaast is ook van belang of uw buurman wist dat grond hem niet toebehoorde. Hoe wordt in de onderstaande alinea’s verder op ingegaan.

Verjaring
Om te bepalen of u uw buurman inderdaad een succesvol beroep kan doen op verjaring van grondeigendom wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende categorieën: verkrijgende verjaring ex. art. 3:99 lid BW en bevrijdende verjaring ex. art. 3:105 BW.

1. Verkrijgende verjaring
De eerste vorm is verkrijgende verjaring. Hiervan is sprake als de grond waar het overgaat al tien jaar in gebruik is door uw buurman. Van belang is dat uw buurman niet wist dat de grond tot uw eigendom behoorde. Daarnaast dient het grondgebruik in de tussentijd niet onderbroken te zijn. Uw buurman kan hier geen beroep op doen als u bijvoorbeeld bewust een huurovereenkomst heeft afgesloten met hem.

2. Bevrijdende verjaring
Voor deze vorm van verjaring dient u twintig jaar te wachten, voordat hier een beroep op kan worden. Hiervoor is het, in tegenstelling tot de verkrijgende verjaring, niet nodig dat uw buurman wist dat de grond van u was. Ook wanneer hij bewust uw grond in gebruik heeft genomen is hij na het verstrijken van de termijn van twintig jaar eigenaar. De twintig jaar begint opnieuw te tellen, zodat de grond niet meer door uw buurman in gebruik is.

Bewijs
Voor het bewijzen of één van beide termijnen is verstreken of niet kunt u gebruik maken van foto’s of brieven die u heeft gemaakt en opgesteld. Specifiek voor de foto’s kunt u mogelijk ook terecht bij de gemeente , omdat het niet ongebruikelijk is dat er jaarlijks luchtfoto’s worden gemaakt. Daarnaast blijft de termijn lopen als een nieuwe eigenaar het gebruik van de vorige eigenaar voortzet.

Conclusie
Afhankelijk of iemand bewust eigenaar van de grond is, dient een termijn aangehouden te worden. Of de grond tot uw eigendom behoort kan worden vastgesteld door het kadaster. Aspecten die van belang zijn om een beroep te kunnen doen op verjaring zijn de periode en ook mag deze periode niet onderbroken zijn. Wanneer u een zaak krijgt waarbij verjaring een rol speelt dan kunt u de vraag altijd voorleggen aan de vrijwilligers van Rechtswinkel Westland.