Kees Kouwenhoven

Uit een rapport van de Autoriteit Consument en Markt van juli 2017 bleek dat telefonisch opgedrongen abonnementen tot de grootste ergernissen voor consumenten behoren. Hoe komt u als consument van een abonnement op een tijdschrift of krant af?

Bedenktijd
Voor via internet of via de telefoon afgesloten abonnementen geldt een bedenktijd van twee weken. Het gaat hier om de “overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties” als bedoeld in art. 6:230p sub f onder 7 BW). De bedenktijd gaat lopen vanaf de dag dat u de eerste krant/tijdschrift ontvangt (art. 6:230o lid 1 sub b onder 4 BW).

Bepaalde tijd
Gaat het om een abonnement voor een bepaalde tijd (een vooraf afgesproken periode), dan moet u zich daaraan houden. Een uitzondering geldt wanneer in de overeenkomst een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen; dit is meestal te vinden in de algemene voorwaarden. Controleer wel of er een opzegtermijn is. Zegt u uw abonnement eerder dan de afgesproken periode op, dan kan de leverancier kosten in rekening brengen.

Onbepaalde tijd en stilzwijgende verlenging
Heeft u een abonnement voor bepaalde tijd dat stilzwijgend is verlengd, bijvoorbeeld telkens voor een jaar? Of een abonnement voor onbepaalde tijd? Dan mag u opzeggen per wanneer u wilt. U moet daarbij wel de opzegtermijn in acht nemen. Hoe lang deze termijn mag zijn hangt af van uw abonnement of contract:

Vorm
De wet bepaalt dat u in ieder geval moet kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement heeft afgesloten (art. 6:237 sub o BW). Heeft u uw abonnement via de website van de leverancier afgesloten? Dan moet u ook via de website kunnen opzeggen. Het is verstandig om bij de opzegging om een schriftelijke bevestiging te vragen, zodat u voldoende bewijs heeft.

Klachten
Heeft u een klacht over het abonnement dan kunt u het beste gebruikmaken van klachtenregeling die de leverancier hanteert. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt. Bij de rechtswinkel kunnen wij u natuurlijk adviseren en goed op weg helpen. Maak daarvoor een kosteloze en vrijblijvende afspraak!