Lisanne

Begin juli 2017  is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. In de Arbowet is geregeld dat u gezond en veilig kunt werken. De wet geldt voor alle werknemers en werkgevers in Nederland. De wetsverandering van 1 juli 2017 heeft voor u als werknemer onder meer tot gevolg dat u recht krijgt op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Daarnaast kunt u voortaan voordat u ziek wordt uw bedrijfsarts al spreken, bijvoorbeeld tijdens inloopspreekuren.

Second opinion
Als u het voorheen niet eens was met het advies van uw bedrijfsarts over de mate van uw arbeidsongeschiktheid had u slechts de mogelijkheid om een onafhankelijk deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. De aanvraag daarvan zou u dan honderd euro hebben gekost. Bovendien zou het deskundigenoordeel niet bindend zijn geweest. Dat betekent dat uw werkgever het oordeel van het UWV naast zich neer had kunnen leggen en hij er dus geen gehoor aan had hoeven geven. De mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bestaat nog steeds, maar voortaan rest u nog een andere mogelijkheid indien u twijfels heeft over de juistheid van het advies van uw bedrijfsarts. U kunt nu ook een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.


In de gewijzigde Arbowet is opgenomen dat u voortaan een verzoek kunt indienen bij uw bedrijfsarts om een second opinion te laten plaatsvinden. De bedrijfsarts die de second opinion beoordeelt, mag niet binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde arbodienst werkzaam zijn als uw eerste bedrijfsarts. Uw bedrijfsarts zal uw verzoek moeten toekennen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die de toekenning van uw verzoek verhinderen. Wat precies zwaarwegende argumenten zijn, is niet nader uitgewerkt in de wet. In de memorie van toelichting wordt enkel het bestaan van geen enkele grond voor het verzoek als voorbeeld van een zwaarwegend argument genoemd. Voordeel van deze nieuwe mogelijkheid is dat een nieuw oordeel u geen geld kost, omdat de kosten hiervan zullen worden verhaald op uw werkgever. De wetgever beoogt met de second opinion het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar voor alle werknemers te maken.

In tegenstelling tot het deskundigenoordeel bent u aan een second opinion dus geen geld kwijt. De second opinion kan slechts worden aangevraagd op uw verzoek en wordt altijd uitgevoerd door een bedrijfsarts, wat bij een deskundigenoordeel niet het geval hoeft te zijn. Net als een deskundigenoordeel is ook een second opinion niet bindend.

Inloopspreekuren bedrijfsarts
De wetsverandering leidt er ook toe dat alle werknemers in het vervolg eenvoudiger bij hun bedrijfsarts naar binnen kunnen lopen. Dat kan al voordat u daadwerkelijk ziek wordt. U kunt uw bedrijfsarts, bijvoorbeeld tijdens inloopspreekuren, gezondheidsvragen stellen die te maken hebben met uw werk. Hiermee wordt beoogd de toegang tot de bedrijfsarts en daarmee de aandacht voor preventieve zorg te vergroten.

De veranderde Arbowet biedt naast nieuwe rechten voor u als werknemer ook allerlei verplichtingen voor werkgevers. Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving of over arbeidsomstandigheden in het algemeen kan worden gekeken op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afspraak maken

Heeft u een vraag over de recente wijzigingen van de Arbowet? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak!