Ard Borsboom

Kim Leerdam

Inleiding

In het Westland is veel te doen om het recente verbod uit de Algemene plaatselijke verordening Westland 2019 (hierna: de APV) om elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen op daartoe aangewezen vaarwegen.[1] Vandaar dat Rechtswinkel Westland het een en ander in chronologische volgorde zal toelichten. Het doel van deze blog is om een helder overzicht te bieden van de feiten en omstandigheden om deze discussie vervolgens oplossingsgericht te kunnen voortzetten. De blog kan bijdragen aan wederzijds begrip. Zoals dikwijls het geval is, valt voor beide kanten immers wat te zeggen.

Totstandkoming van het verbod

Artikel 5:31a van de APV bevat regels om overlast op openbaar water tegen te gaan.[2] Dit is ter bescherming van waterrecreanten, omwonenden en de omgeving. In dit artikel was al bepaald dat het verboden is voor onder andere de schipper en de opvarenden om overlast te veroorzaken, maar de politie van bureau Westland heeft het verzoek gedaan aan de gemeente om strengere maatregelen te treffen.

De politie zag daartoe aanleiding, omdat zij minstens 110 meldingen ontvangen heeft op een speciaal daartoe ingericht e-mailadres. Bovendien ontving de politie een voor ons onbekend aantal meldingen via andere kanalen zoals 0900-8844 en 112.[3] De politie constateert dat er grove geluidsoverlast is die minutenlang, zowel overdag als in de nachtelijke uren, in de woonomgeving dreunt. De meldingen gaan voornamelijk over geluidsoverlast en wildplassen. Blijkens deze constateringen van de politie hebben schippers en opvarenden zich niet gehouden aan de verboden die al bestonden in artikel 5:31a APV.

Op social media staan zowel berichten van mensen die vinden dat de overlast wel meevalt, als berichten van mensen die het eens zijn met de nieuwe maatregelen. Daarvan kunt u natuurlijk vinden wat u wilt, maar de politie en de gemeente willen in ieder geval voorkomen dat er geschillen en ruzies over ontstaan. Om dat doel te bereiken zoeken zij naar een oplossing. 

Aanpassing van 5:31a APV

Bij een vergadering van de raadscommissie Bestuur op 13 januari 2022 zijn oplossingen besproken.[4] De oplossing is volgens de gemeente gevonden in de wijziging van de tekst van artikel 5:31a APV. De oude tekst zou volgens de raad namelijk leiden tot discussie over de mate van overlast. Om die reden is artikel 5:31a van de APV op 4 februari 2022 gewijzigd in het Gemeenteblad van 2022, nr. 48349 onder Mm.[5] Toegevoegd is het huidige lid 4, welke als volgt luidt:

‘Het is de schipper of de eigenaar, opvarenden, passagiers of bemanningsleden van een vaartuig verboden op openbaar water, dat deel uitmaakt van een door het college ter voorkoming van (geluids-)overlast aangewezen gebied, elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen.’

Op 24 mei 2022 heeft de gemeente de vaarwegen aangewezen waar het verbod geldt.[6] Het verbod geldt alleen voor deze aangewezen, voornamelijk dichtbebouwde, gebieden. Die aanwijzing betreft een ruime bevoegdheid. Een bepaald gebied kan worden aangewezen, maar dat besluit kan op elk moment ook weer worden herzien.

Gevolgen van overtreding APV

In artikel 6:1 APV staat dat een overtreding van het verbod kan leiden tot hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Dat is op dit moment een maximumbedrag van €4.500,-.[7] Wij benadrukken dat het hier een maximumbedrag betreft. Een geldboete kan dus altijd lager uitvallen, maar niet hoger.

Hoe om te gaan met het verbod?

De burgemeester zegt prudent om te gaan met het verbod. Hij heeft aangegeven dat het lastig is om de geluidsoverlast te laten meten door de omgevingsdienst haaglanden (ODH). De ODH zou metingen kunnen uitvoeren, maar zij zal vaak niet op tijd ter plekke kunnen zijn. Bovendien is meten lastig in verband met de wind die een vertekend beeld kan geven van de sterkte van de muziek en vaak varen meerdere boten naast elkaar. In zulke gevallen is het niet gemakkelijk aan te tonen of sprake is van geluidshinder en is het ook lastig om aan te tonen welke boot de geluidshinder nu heeft veroorzaakt.

Zoals de regel na wijziging is vormgegeven in de APV, is de meting van geluid echter niet van belang. Volgens de tekst van de APV is alle elektronisch versterkte muziek tenslotte niet toegestaan. De vraag hoe hard die elektronisch versterkte muziek stond, is volgens de APV dus niet van belang voor de toets van lid 4, maar dat er versterkte elektronische muziek was, is dat wel. Als toelichting geeft de burgemeester daarbij dat de politie niet zal optreden als de boot met versterkte muziek vaart en geen meldingen zijn gedaan van overlast.

Slot

Of de beste oplossing nu is gelegen in het door de raadsleden aangenomen verbod, valt dus te betwisten. Eind mei is dan ook een petitie gestart tegen het verbod.[8] De ondertekenaars van de petitie willen gehoord worden, een tijdbeleid en oplossingen voor de oorzaken van de problemen. Deze petitie is op het moment van schrijven al meer dan 4.550 keer ondertekend.

Bij het vaststellen van nieuw beleid is hoor en wederhoor altijd een kernpunt. Beide partijen moeten met elkaar in gesprek kunnen en elkaar daartoe de mogelijkheid geven. Het lastige in dit geval is dat er geen verbond van schippers is waarmee gepraat kan worden.

Namens LPF is al eerder verzocht om met tijdszones te werken waarbinnen het verbod zou moeten gelden. De burgemeester heeft daarop gereageerd en gaf aan dat tijdzones niet werken, omdat de overlast zowel overdag als ’s nachts voorkomt;

Natuurlijk willen beide partijen oplossingen voor de oorzaken van de problemen. Ten aanzien van het wildplassen noemt de petitie als voorbeeld dat er toiletten langs de vaarroutes moeten komen. De gemeente daarentegen zet in op minder alcoholgebruik aan boord waardoor minder geplast hoeft te worden.


[1] https://wos.nl/nieuws/artikel/invoering-lachgasverbod-en-mogelijke-stiltegebieden-langs-vaarten en  https://wos.nl/nieuws/artikel/lachgasverbod-en-stiltegebieden-langs-vaarroutes-een-feit en https://wos.nl/nieuws/artikel/waar-moet-de-muziekinstallatie-op-boten-in-westland-echt-uit en https://wos.nl/nieuws/artikel/arends-geen-heksenjacht-op-het-water en https://wos.nl/fragmenten/video/petitie-gestart-tegen-verbod-versterkte-muziek-op-schuiten

[2] De tekst van de artikelen uit de APV: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631146/3.

[3] Volgt uit bijlage 18 APV (21-0300719) – onderaan pagina 1.

[4] Terug te kijken via Commissie Bestuur (royalcast.com) bij agendapunt 9.

[5] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-48349.html

[6] Een overzicht van de aangewezen gebieden kan worden gevonden via https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/article/gemeente-westland-wijst-vaargebieden-met-verbod-op-elektronisch-versterkte-muziek-aan-2692.html

[7] Artikel 23 Wetboek van Strafrecht.

[8] https://petities.nl/petitions/eerlijk-beleid-voor-schuitvaren-in-westland?locale=nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *